ແຈ້ງເຖີງລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ຫນ້າຮັກ. ທາງຮ້ານໄດ້ປຽນເລກບັນຊີໃໝ່ແລ້ວເດີຖ້າລູກຄ້າຈະສັ່ງເຄື່ອງແມ່ນເອົາເລກບັນຊີຕາມເລີຍເດີ:ຊື່ບັນຊີ: ZHOU YIHONG ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL) • ເງິນກີບ (LAK): 099120001356310001

ສະໝັກສະມາຊິກ

ລາຍລະອຽດສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ


ທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ


ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ


ຈົດຫມາຍຂ່າວ